Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

euskadi.eus

Hasiera

Hemen zaude:
  1. Hasiera
  2.  
  3. Euskara
 
Euskara

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

Titularra :Miren Dobaran Urrutia

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, 1
01010 VITORIA-GASTEIZ ( ALAVA)

Tlf.: 945018110 Ext. 18110
Faxa: 945018082


EGINKIZUNAK

1.– Saileko sailburuordetzen funtzio orokorrez gain, honako funtzio eta jardun-arlo hauek dagozkio Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari, hura baita hizkuntza-politikaren arloan eskumena duen organo gorena:

a) Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza-politika artikulatzea eta haren jarraipena egitea euskararen erabilera normalizatzeari dagokionez, eta Eusko Jaurlaritzak emanda Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioek bete beharko dituzten arlo horretako jardun-irizpideak garatzea eta ezartzea.

b) Jaurlaritzaren Lehendakaritzak eta Jaurlaritzako sail guzti-guztiek beren egitura organiko eta funtzionaletan abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren bidez sortuak dituzten edo sortu behar dituzten euskara-atalen jardunerako irizpideak ezartzea, politika publikoetan eta kudeatzen dituzten administrazio-gai guztietan euskara bultzatzen laguntzeko.

c) Bermatzea hizkuntzaren arloan berariazko funtzioak dituzten Jaurlaritzako organo eta zerbitzuek sarean, koordinatuta eta modu osagarrian jarduten dutela, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren zuzendaritzapean.

d) Arlo honetako zuzendaritzek hizkuntza-politika zuzentzeko egindako arauak ezartzeko, aldatzeko edo aplikatzeko proposamen orokor zein zehatzak koordinatzea eta, hala badagokio, sailburuari helaraztea.

e) Eusko Jaurlaritzako sailek edo mendeko erakundeek egindako ikerketa soziolinguistikoak edo alderdi soziolinguistikoak jasotzen dituzten bestelako lanak koordinatzea, edozein dela ere horien eremua, Jaurlaritzaren hizkuntza-plangintzak koherentzia eta efizientzia handiagoa eta izan dezan.

f) Euskal Autonomia Erkidego osorako plangintza orokorra prestatzea eta jarduera bateratuak gauzatzeko planak egitea, Jaurlaritzak onar ditzan.

g) Hizkuntza-politikan eskumena duten botere publikoak lankidetzan aritzeko neurriak dinamizatzea eta bultzatzea, horretarako behar diren ekimen guztiak sustatuta, eta erakundeen arteko lankidetza eta koordinazioa areagotuko duen beste edozein formula ikertuta.

h) Azaroaren 24ko 10/1982 Legea, Euskararen erabilera arautzekoa, eta gainerako xedapen osagarriak egoki garatzen eta aplikatzen direla zaintzea, hargatik eragotzi gabe administrazioko beste organo batzuek horretarako berariaz izendatuta dituzten funtzioak. Esleitutako jardun-arloan, eta euskararen erabilera normalizatzeari begira, arreta bereziz zainduko du botere publikoek betetzen dituztela xedapen orokorrak, Eusko Jaurlaritzaren jarraibideak eta Euskararen Aholku Batzordearen gomendioak, eta betetze-maila hori ebaluatuko du.

i) Hizkuntza normalizatzeko zereginetan, euskara normalizatzen eta normatibizatzen diharduten erakundeekin harremanak izatea eta, euskal hiztunen komunitate osoa kontuan izanik, beste lurralde batzuetako era guztietako erakundeekin ere lankidetzan aritzea.

j) Hizkuntza-eskakizunak zehazteko eta eskakizun horiek aplikatzeko proposamena egitea, Euskal Funtzio Publikoaren Legean ezarritako ondorioetarako. Gainera, herri-administrazioekin batera arituko da irizpide horietara egokitzeko planak lantzen eta ezarritako helburuen betetze-maila ebaluatzen. Horrek guztiak ez ditu eragotziko administrazio horietako bakoitzak dituen eskumen eta eskurantzak, ezta, hala dagokionean, Jaurlaritzako sailek dituztenak ere.

k) Euskararen jakintza-mailari dagozkion titulu eta ziurtagiriak homologatzeko prozedura aurrera eramatea, izan agiriok Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailek edo horien mendeko erakundeek emandakoak, izan hizkuntza-eskola ofizialek emandakoak, edo izan berez helduen euskalduntzearen arlotik kanpo egonda ere euskara irakasten duten beste erakunde batzuek emandakoak. Halaber, dagoeneko homologatuta daudenak eguneratzea edo/eta egokitzea dagokio. Horretarako, azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan jasotako aurreikuspenak beteko ditu, besteak beste, eta, ondorioz, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari atxikita dagoen Baliokidetzen Jarraipen Batzordeari esleitutako eginkizunak zuzenduko ditu.

l) Euskaratik beste hizkuntza batzuetara edo beste hizkuntza batzuetatik euskarara zinpeko itzultzaile eta interprete aritzeko habilitazio profesionala lortzeko prozesuak kudeatzea, eta, horrekin batera, profesional horien erregistroa sortzea.

2.– Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak, esleitu zaizkio funtzioak gauzatzeko, honako zuzendaritza hauek izango ditu hierarkikoki bere mendean:

a) Herri Administrazioetan Hizkuntza Normalizatzeko Zuzendaritza.

b) Euskara Sustatzeko Zuzendaritza.

c) Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza.

3.– Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzerako Erakundea erakunde autonomoa (HABE), azaroaren 25eko 29/1983 Legean ezarritakoarekin bat, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari atxikita dago, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren bidez.

4.– Euskararen Aholku Batzordea, uztailaren 11ko 132/200 Dekretuan ezarritakoarekin bat, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari atxikita dago, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren bidez.

Euskadi, auzolana